تصاویر در یک نگاه

ORDIX

DX 4000

PROX

RVG

DX 3000

RVG

PROX

PORT-X II

گرافی دیجیتال

گرافی دیجیتال

EPIX

ORDIX

DIOX

احیا پرتو

احیا پرتو

"فروش انواع دستگاههای رادیوگرافی و RVG"

سخن روز
وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست